אובדן כושר עבודה

דף הבית > אובדן כושר עבודה

למה זה חשוב?
ביטוח אובדן כושר עבודה זו הדרך הטובה ביותר להבטחת מקור הכנסה חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה שנפגעתם ממחלה או תאונה בצורה שאינה מאפשרת את המשך עבודתכם.

ניתן לרכוש את ביטוח אובדן כושר עבודה בפרמיה קבועה או בפרמיה משתנה.

עיקרי התכנית 

  • ביטוח אובדן כושר עבודה ישולם אם עבד המבוטח עד קרות מקרה הביטוח וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה לו נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעבוד בכל מקצוע או עיסוק בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח ובעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו. ניתן תמורת תוספת פרמיה לרכוש הרחבה של ההגדרה העיסוקית בעיסוקים המוגדרים צווארון לבן.
  • תשלום הפיצוי  החודשי יבוצע בתום 3 או 6 חודשי המתנה  כל עוד המבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה או עד תום תקופת הכיסוי שנבחרה בעת ההצטרפות (גיל 67-60).
  • הפוליסה תשוחרר מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה.
  • קבלת השלמת הכנסה, באופן יחסי לפגיעה בהשתכרות, במקרה שהמבוטח נמצא באי כושר, אך עובד בעבודה אחרת באופן חלקי או מלא.
  • פיצוי ישולם במקרה של אובדן כושר עבודה   חלקי  עד תום תקופת היות המבוטח באובדן כושר או עד תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהם.
  • קבלת פיצוי מלא במקרה של אובדן כושר  עבודה עקב הריון ולידה בגובה סכום הביטוח שנרכש, בתנאי שגיל המבוטחת   בתחילת ההיריון יהיה עד 42. הפיצוי יתקבל גם אם המבוטחת הייתה בעבר בשמירת הריון ולאחר תקופת אכשרה של 9 חודשים.

הרחבות אפשריות:

  • ביטול חריג תאונות עבודה – המבטחת תשלם פיצוי חודשי גם כאשר קיימת זכאות לפיצוי על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • סף  פיצוי (פרנצ'יזה) – תשלום פיצוי חודשי בגין החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה.
  • הרחבה לנכות חלקית –  תשלום פיצוי חודשי גם במקרה בו אובדן כושר העבודה אינו מלא. ניתן לרכוש הרחבה בגין נכות חלקית מעל 25% בשיטות חישוב שונות לפיהן אחוז הפיצוי יחושב ביחס לשיעור הנכות.
  • הרחבה עיסוקית –  בחינת מקרה אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח: ביטוח אובדן כושר עבודה לעיסוקים "צווארון לבן"- העיסוק לצורך קביעת הזכאות מוגדר לפי זה שהיה ערב קרות האירוע ותקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה. לעיסוקים מסוג "צווארון כחול" לא ניתן לרכוש הרחבה עיסוקית.

הערה: סיווג העיסוק  יקבע על פי מדיניות החברה.