חיסכון / תיק מנוהל

דף הבית > חיסכון / תיק מנוהל

ניהול תיקי השקעות: סיכון שווה סיכוי
אל תיתן לכסף שלך לנוח. השקעה פירושה לקיחת סיכון נמוך או גבוה- תלוי באפיק בו אנו בוחרים. אנשים רבים נרתעים ומפחדים לקחת את הסיכון מחשש לאבד את כספם היקר.
המטרה העיקרית בהשקעה היא להרוויח על הסכום הקיים ולכן צריך לבחור בקפידה את אפיק ההשקעה שכמובן תלוי גם באופי שלנו ובמידת המוכנות לקחת סיכון: כגודל הסיכון כך גם גודל הרווחים או ההפסדים.

קרן נאמנות
מכשיר פיננסי להשקעה משותפת בניירות ערך סחירים. המטרה היא הפקת רווחים משותפים מהחזקת ניירות הערך ומכל עסקה בהם.
ההצטרפות לקרן נעשית ע"י רכישת יחידות השתתפות בקרן. רווחי המחזיקים בקרן מתחלקים בהתאם לחלק היחסי של כל אחד בה. באותה המידה אם ישנם הפסדים לקרן, יפסיד כל אחד מהמחזיקים בה באופן יחסי לחלקו.
בעת רכישת יחידות בידי המשקיע, מנהל הקרן יוצר יחידות חדשות וכאשר המשקיע פודה את יחידותיו נמחקות היחידות. שווי יחידות הקרן נקבע בכל יום מסחר ומשקף את שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה ובניכוי עמלות.
לכל קרן נאמנות יש מנהל קרן ונאמן קרן. מנהל הקרן מקבל החלטות לגבי אופן ניהול ההשקעות ומטרתו היא להשיג רווחים מהכסף שבקרן באמצעות השקעות בשוקי ההון והכספים. תפקידו של נאמן הוא לשמור על זכויותיהם של בעלי היחידות. כל הקרנות בישראל פועלות על פי חוק "השקעה משותפת בנאמנות". המשמעות היא שפעילות הקרנות מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך.
מדיניות ההשקעה של הקרן מפורסמת בתשקיף הקרן. כל קרן חייבת לפרסם תשקיף הכולל פרטים אודות מנהל הקרן, נאמן הקרן, העמלות ופרטים על בית ההשקעות אליו שייכת הקרן.

היתרונות של קרנות הנאמנות:

  1. קרנות הנאמנות הן מוצר השקעה נוח וזמין, המנוהל ע"י גוף השקעות מקצועי. ההצטרפות לקרן (רכישת היחידות) אינה דורשת ידע משמעותי וההשקעה עצמה לא גוזלת זמן רב.
  2. נזילות: ברכישת קרן נאמנות רשאי המשקיע לקנות או לפדות את אחזקותיו בכל יום בו מתבצע מסחר בקרן ללא צורך למצוא קונה ליחידות שלו, כלומר הכסף שלו נזיל כאשר הוא זקוק לו.
  3. מגוון : ענף קרנות הנאמנות מציע מגוון רחב של קרנות העונות לכל מטרה וצורך.
    קיימות קרנות נאמנות המתמחות במניות, באג"ח, באג"ח של חברות, במטבע חוץ, בהשקעות צמודות מדד ובהשקעות שקליות לא צמודות. המגוון הרחב מאפשר לכל משקיע למצוא קרן עם רמת הסיכון המתאימה לו.
  4. שקיפות מלאה: שערי הקרנות מתפרסמים בכל יום בעיתונות ובאתרי אינטרנט כלכליים. אחת לשנה מתפרסמים בתשקיף הדו"חות הכספיים.

אגרות חוב
אגרת חוב היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. זוהי למעשה דרך שבה מדינות, רשויות מקומיות וחברות לוות כספים מהציבור.
החברה מוסרת למשקיע שטר חוב שבו היא מתחייבת להחזיר סכום כסף מוגדר מראש בתוספת ריבית ו/או הצמדה. לכל איגרת יש מועד פירעון קבוע (או מספר מועדים קבועים).
החזר הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה מובטחים ע"י שעבוד נכסי החברה המנפיקה. אי עמידה בהתחייבויות אלה יכולה לשמש עילה למימוש השעבודים ופרוק החברה. החזר החוב מובטח לבעלי האג"ח גם בעת פרוק החברה, בהתאם לטיב הבטחונות, אף קודם לנושים אחרים של החברה ולבעלי המניות שלה.
ההבדל בין אגרת חוב השייכת לממשלה לבין איגרת חוב השייכת לחברה פרטית הוא הסיכון והתשואה. האג"ח הממשלתי בטוח יותר ונזיל לעומת אג"ח של חברה שהוא מסוכן יותר, אך התשואה בו היא גבוהה יותר

מניות
מניה היא סוג של נייר ערך המקנה בעלות חלקית ויחסית בחברה הכוללת זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. המניה היא למעשה נכס השווה כסף.
חברות מנפיקות מניות ומציעות אותן למכירה לציבור בבורסה. הנפקת מניות היא כלי גיוס הון להשקעות שונות, כגון הגדלת כושר הייצור ופיתוח מוצרים חדשים, גיוס עובדים נוספים, פירעון הלוואות ורכישת חברות מתחרות.
מעמדו של כל שותף בחברה מתחזק ככל שהוא מחזיק יותר מניות, ובעל רוב מניות החברה הוא בעל השליטה בחברה. ההחזקה במניות וביתר ניירות הערך מנוהלת במסלקת הבורסה באמצעות רישום ממוחשב בלבד.

סוגים עיקריים של מניות:
מניות רגילות-
מניות המקנות למחזיק בהן זכות השתתפות בחלוקת דיבידנד, הצבעה באספות הכלליות ושותפות בנכסי החברה בעת פירוקה.

מניות הנהלה-
מקנות זכות למנות את מנהלי החברה.

מניות הצבעה-
מקנות לבעליהן זכות להצביע באסיפה הכללית, אך הם אינם שותפים בנכסי החברה בעת פירוקה.

מניות בכורה-
מניות עם עדיפות מסוימת לעומת המניות הרגילות. עדיפות זו באה לידי ביטוי בתשואה קבועה על ההשקעה, גם אם החברה לא מחלקת דיבידנדים. ברוב המקרים מניות בכורה לא מעניקות זכות הצבעה. מניות אלה הן הכלאה בין מניות רגילות לאיגרות חוב, והודות לריבית קבועה על ההשקעה הן מסוכנות פחות ודומות יותר לאיגרות חוב.